کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
بررسی خودپالایی بازه کوهستانی رودخانه عباس‎آباد همدان

دوره 43، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 727-742

10.22059/jes.2018.233965.1007442

علی ونائی؛ صفر معروفی؛ آرش آذری


مدیریت کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان آق‌قلا

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 775-786

10.22059/jes.2014.52220

الهام کلبعلی؛ مصطفی مردانی؛ محمود صبوحی صابونی


ارزیابی اثر پساب آبزی‌پروری بر جوامع ماکروبنتوز و کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود با استفاده از شاخص BMWP

دوره 37، شماره 59، آذر 1390، صفحه 43-54

رضوان حاتمی؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ عیسی ابراهیمی؛ محمودرضا همامی


تغییرات کاربری اراضی و آثار آن بر کیفیت آب رودخانه (مطالعة موردی: حوزة آبخیز کرخه)

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 81-86

علی سلاجقه؛ سمانه رضوی‌زاده؛ نعمت الله خراسانی؛ مینا حمیدی‌فر؛ سوسن سلاجقه


سهم بندی بار آلودگی ورودی از زیرحوضه‌ها به مخزن سد امیرکبیر با استفاده از مدل QUAL2K

دوره 37، شماره 57، خرداد 1390، صفحه 1-8

سید حسین هاشمی؛ الهام قاسمی زیارانی؛ یوسف رنجکش


خصوصیات شیمیایی آب زیرزمینی دشت شهرکرد

دوره 36، شماره 53، خرداد 1389

رضا لاله زاری؛ سید حسن طباطبائی


پهنه بندی کیفی رودخانه جاجرود

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384

مهندس محمد میرزایی؛ مهندس علیرضا نظری؛ مهندس علی یاری


بررسی اثر برداشت آب بر کیفیت آب رودخانه پایین دست سد ماملو با استفاه از مدل QUAL2E

دوره 30، شماره 35، مهر 1383

دکتر علی ترابیان؛ مهندس سید حسین هاشمی؛ مهندس رضا خلیلی؛ دکتر سعید فردوسی پور


خوردگی در شبکه های توزیع آب و کیفیت آب آشامیدنی

دوره 17، شماره 17، دی 1374

دکتر عبدالرضا کرباسی؛ دکتر غلامرضا نبی بید هندی