کلیدواژه‌ها = Chlorella vulgaris
بررسی توانایی ترسیب کربن ریزجلبک Chlorella vulgaris در آب‌های با شوری متفاوت

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 879-886

10.22059/jes.2016.57141

مهری شعبانی؛ محمد حسین صیادی؛ محمدرضا رضایی


بهینه‌سازی جذب زیستی مالاشیت گرین از محلول‌های آبی با استفاده از ریزجلبک‌های سبز

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 163-176

10.22059/jes.2014.50164

مسعود کوشا؛ امیدوار فرهادیان؛ سالار درافشان؛ نصرالله محبوبی صوفیانی