کلیدواژه‌ها = الگوریتم مذاب‌‌‌سازی شبیه‌‌‌سازی‌شده
مقایسۀ کارایی سه الگوریتم هوشمند رایانه‌ای در انتخاب مناطق مناسب حفاظت (مطالعۀ موردی: استان مازندران)

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-16

10.22059/jes.2014.50152

آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی؛ حمیدرضا رضایی