کلیدواژه‌ها = مرتع
نقش استفاده از انرژی خورشیدی در حفظ و احیای مراتع در مناطق خشک

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 13-22

10.22059/jes.2012.29096

سیدجمال فرج ا... حسینی؛ زهرا سلطانی؛ فرشته غیاثوند غیاثی