کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعیین ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی نور مازندران، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV)

دوره 37، شماره 57، خرداد 1390، صفحه 1-8

هاشم هاشم‌نژاد؛ محسن فیضی؛ مرتضی صدیق


بررسی تغییرات غلظت نیترات آب‌های زیرزمینی حاشیه زاینده‌رود در استان اصفهان

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

اردشیر خسروی دهکردی؛ مجید افیونی؛ سید فرهاد موسوی


بر آورد هزینه محیط زیستی واجتماعی تولید برق در کشور

دوره 30، شماره 34، تیر 1383

مهندس بهمن جباریان امیری؛ مهندس محمد ابراهیم رئیسی


نقش اکوسیستم در حفاظت محیط زیست

دوره 29، شماره 31، تیر 1382

دکتر علی اصغر رضوانی


ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب

دوره 28، شماره 30، دی 1381

دکتر نصرت ا... صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ مهندس بهمن جباریان امینی


شهر ‘ شهر سازی و محیط زیست

دوره 20، شماره 0، بهمن 1376

دکتر سید حسین بحرینی