کلیدواژه‌ها = گندم
بررسی تناسب مناطق زیر کشت گندم در ایران با نیاز آبی و عملکرد گندم با رویکرد آب مجازی

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 529-543

10.22059/jes.2015.55895

تورج نصرآبادی؛ الهام عرب؛ فرزام پوراصغر سنگاچین