کلیدواژه‌ها = آلودگی آب‌های زیرزمینی
بررسی غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی دشت مرند و ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی با روش‌های AVI و GODS

دوره 41، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 49-66

10.22059/jes.2015.53899

میرسجاد فخری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مرتضی نجیب؛ رحیم برزگر


بررسی تغییرات غلظت نیترات آب‌های زیرزمینی حاشیه زاینده‌رود در استان اصفهان

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

اردشیر خسروی دهکردی؛ مجید افیونی؛ سید فرهاد موسوی