کلیدواژه‌ها = تجزیه تحلیل سیستمی
زون بندی منطقه شکار ممنوع دیلمان و درفک با استفاده از GIS

دوره 33، شماره 43، آذر 1386

محمد دهدار درگاهی؛ محمود کرمی؛ نعمت ا... خراسانی