کلیدواژه‌ها = دفع
بررسی فرایند مدیریت پسماندهای بیمارستانی در کرج

دوره 36، شماره 53، خرداد 1389

افسانه فضیلی؛ اسماعیل صالحی؛ محمد علی عبدلی؛ حمیدرضا جعفری؛ مژگان شیخ پور


مدیریت زیست‌محیطی خودروهای فرسوده

دوره 34، شماره 45، خرداد 1387

محمد علی عبدلی؛ سید بهمن معتمدی؛ اکبر باغوند