نویسنده = دکتر نعمت الله خراسانی
ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان باکاربرد مدل تخریب

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384

مهندس عاطفه چمنی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر محمد جعفری؛ دکتر نعمت الله خراسانی؛ مهندس مهرداد چراغی


تالاب ها،ارزش و اهمیت آنها برای انسان

دوره 13، شماره 13، فروردین 1364

مهندس جمشید منصوری؛ دکتر نعمت الله خراسانی