نویسنده = مجید افیونی
آلودگی خاک حاشیة خیابان‌های شهری به سرب و کادمیوم

دوره 33، شماره 43، آذر 1386

سعید سامانی مجد؛ امیر تائبی؛ مجید افیونی


بررسی تغییرات غلظت نیترات آب‌های زیرزمینی حاشیه زاینده‌رود در استان اصفهان

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

اردشیر خسروی دهکردی؛ مجید افیونی؛ سید فرهاد موسوی


غلظت نیترات در برخی از فرآورده های گیاهی اصفهان

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384

سهیل سبحان اردکانی؛ کامران شایسته؛ مجید افیونی؛ نصراله محبوبی صوفیانی