نویسنده = جعفری، دکترمحمد
تعداد مقالات: 2
1. مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعة موردی :منطقة طالقان

دوره 31، شماره 37، بهار 1384

دکتر حسین ارزانی؛ مهندس شهرام یوسفی؛ دکترمحمد جعفری؛ دکتر مهدی فرحپور


2. بررسی خصویات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی به منظور یافتن گیاهان معرف در وردآورد کرج

دوره 25، شماره 23، تابستان 1378

دکترمحمد جعفری؛ مهندس سید ابوالفضل نصراللهی؛ دکتر فریدون سرمدیان؛ دکتر حسین آذرنیوند