نویسنده = ���������������� ����������
تاثیر آلودگی های فلزات سنگین و هیدروکربن های نفتی بر فون پادمان خاک در برخی مناطق صنعتی اصفهان

دوره 48، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-14

10.22059/jes.2022.328017.1008209

شقایق کیقبادی؛ اسماعیل محمودی؛ مهران هودجی؛ علیرضا جلالی زند