نویسنده = �������� �������� ������������ ����������
کاربرد برنامه ریزی خطی در سنجش تحقق پذیری شاخص بودن تالاب شادگان با توجه به معیارهای کنوانسیون رامسر

دوره 46، شماره 3، آذر 1399، صفحه 421-436

10.22059/jes.2021.318819.1008143

اسما رافعی؛ افشین دانه کار؛ مهدی زندبصیری؛ مسعود باقر زاده کریمی