نویسنده = ���������� ������ �������������� ������������