نویسنده = �������� ���������� ������ ������
توسعه روش بومی تخمین جریان زیست محیطی در رودخانه های حوضه جنوبی خزر-پارک ملی لار

دوره 43، شماره 3، آذر 1396، صفحه 543-560

10.22059/jes.2017.230218.1007417

مهدی صدیق کیا؛ اصغر عبدلی؛ سید علی ایوب زاده؛ امیر عباس احمدی؛ محمد قلی زاده