نویسنده = ���������� ������������ ������ ������
بررسی کارآمدی فرایند اکسایش پیشرفتة فردفنتون در حذف بار آلی از فاضلاب شور صنایع چرم‌سازی

دوره 42، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 839-854

10.22059/jes.2017.60944

گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ سید علی سادات حسینی؛ فرزانه افسری