نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی در حضور و عدم حضور براده های آهن

دوره 43، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 45-57

10.22059/jes.2017.62059

مازیار نادری؛ ویدا پاست؛ محمد باقر میران زاده؛ امیر حسین محوی