نویسنده = �������������������������� ��������������