نویسنده = ������ ������������ ��������
بهینه‌کاوی ابزارها و تجارب سیاست‌گزاری به منظور بهبود حفاظت زمین‌های کشاورزی پیرامون شهرها در ایران

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 281-314

10.22059/jes.2016.58734

امیر صفایی؛ شهرزاد فریادی؛ مجید شیخ محمدی؛ اسماعیل صالحی