نویسنده = محمدجواد مهدوی نژاد
ارزیابی تأثیر گشودگی فضایی کریدور شهری بر پراکنش آلاینده مونوکسید کربن با کمک CFD

دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 293-316

10.22059/jes.2021.327715.1008206

سمیرا یوسفیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمد مشفقی


تاثیر فرم کلی و تراکم نسبی ساختمان‌های مسکونی تهران بر آلودگی ناشی از گرمایش در فصل زمستان

دوره 45، شماره 2، تیر 1398، صفحه 253-268

10.22059/jes.2019.267837.1007760

لیلا مختاری؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ شهاب کریمی نیا؛ منصوره کیان ارثی