نویسنده = احمد نوحه گر
رفع مناقشه روی منحنی تعاملِ حاصل از مدل پایداریِ چندمنظورۀ محیط طبیعی و زراعت تحت ورشکستگی آبی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 699-713

10.22059/jes.2018.245244.1007540

علیرضا نفرزادگان؛ حسن وقارفرد؛ محمدرضا نیکو؛ احمد نوحه گر