نویسنده = �������� ��������������
ارزیابی کیفیت منظر فضاهای عمومی شهری، (مطالعه موردی: میدان امام شهر همدان)

دوره 43، شماره 3، آذر 1396، صفحه 529-541

10.22059/jes.2017.218290.1007330

محمدرضا حقی؛ مهرداد کریمی مشاور؛ سجاد زلفی گل