نویسنده = حقی، محمدرضا
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی کیفیت منظر فضاهای عمومی شهری، (مطالعه موردی: میدان امام شهر همدان)

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 529-541

محمدرضا حقی؛ مهرداد کریمی مشاور؛ سجاد زلفی گل


3. بازآفرینی محلات فقیرنشین شهری با تاکید بر تحلیل پیکره بندی فضایی، نمونه مطالعه شهر همدان

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-15

حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی