نویسنده = ������������ ��������
کلاسه بندی اثر آلودگی بیولوژیکی شانه دار (Mnemiopsis leidyi) در زیستگاه سواحل جنوبی دریای خزر طی سالهای 1375 تا 1389

دوره 41، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 219-232

10.22059/jes.2015.53911

حسن نصراله زاده ساروی؛ نیما پورنگ؛ آسیه مخلوق؛ حسن فضلی؛ فرشته اسلامی