نویسنده = سیده آل محمد
ارزیابی زیرساخت‌های سبز شهری به منظور اصلاح تدریجی آن‌ها در سیمای سرزمین تهران

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 613-625

10.22059/jes.2015.55900

مهسا یزدانپناه؛ احمدرضا یاوری؛ لعبت زبردست؛ سیده آل محمد