نویسنده = ������ ���������������� �������� ����������