نویسنده = آرش ملکیان
پایش زمانی پدیده گردوغبار در استان های البرز و قزوین

دوره 44، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 309-320

10.22059/jes.2018.245774.1007548

طیبه مصباح زاده؛ ناهید علی پور؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان؛ محمد جعفری