نویسنده = منوچهر طبیبیان
سنجش پتانسیل توسعۀ میان‌افزا در بافت مرکزی تهران

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 943-964

10.22059/jes.2016.57145

منوچهر طبیبیان؛ فریده غنی


بررسی چالش نظری و تبیین انگارۀ اکوتوریسم شهری

دوره 41، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 257-273

10.22059/jes.2015.53913

حمیدرضا صباغی؛ منوچهر طبیبیان