نویسنده = سمیه امیرتیموری
بررسی و اولویت‏ بندی ابعاد مختلف تولید گیاهان تراریخته

دوره 44، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 321-329

10.22059/jes.2018.252684.1007607

فاطمه باقی زاده؛ سمیه امیرتیموری؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مریم ضیاءآبادی


برآورد منحنی هزینه برای کنترل انتشار گاز دی اکسید گوگرد (SO2) از مجتمع مس سرچشمه

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 431-438

10.22059/jes.2014.51210

سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی