نویسنده = �������������� ��������
ارزیابی یکپارچة محیط ‌زیستی افت آب‌های زیرزمینی دشت اردبیل در راستای ارائة راهکارهای مدیریتی

دوره 42، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 687-707

10.22059/jes.2017.60935

بهرام ملک محمدی؛ طاهره اسکندری؛ لعبت زبردست؛ علی عزیزی


ارزیابی زیرساخت‌های سبز شهری به منظور اصلاح تدریجی آن‌ها در سیمای سرزمین تهران

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 613-625

10.22059/jes.2015.55900

مهسا یزدانپناه؛ احمدرضا یاوری؛ لعبت زبردست؛ سیده آل محمد