نویسنده = قاسم عزیزی عزیزی
تأثیرپذیری شدت جزیرة گرمایی شهری تهران از الگوهای همدیدی جو

دوره 39، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 55-66

10.22059/jes.2014.36462

قاسم عزیزی عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ مرتضی میری


تحلیل آماری - همدیدی پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 123-134

10.22059/jes.2012.29154

قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مرتضی میری؛ طاهر صفرراد