نویسنده = محمود علیمحمدی
تاثیر و رابطه بین تابش غیرپیوسته امواج فراصوت و انرژی مخصوص بر درجه تخریب لجن ثانویه

دوره 44، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 297-308

10.22059/jes.2018.259605.1007674

داود فتحعلی؛ عبدااله رشیدی مهرآبادی؛ مریم میرابی؛ محمود علیمحمدی


شیرین سازی آبهای شور و لب شوردست ساز با استفاده از تکنولوژی انجماد

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-10

10.22059/jes.2013.30384

مختار مهدوی؛ سیمین ناصری؛ امیرحسین محوی؛ مسعود یونسیان؛ محمود علیمحمدی