نویسنده = �������������� ����������
شناسایی گروه گونه‌های اکولوژیک و عوامل محیطی مؤثر بر آنها

دوره 37، شماره 59، آذر 1390، صفحه 77-88

زینب جعفریان؛ آمنه کریم‌زاده؛ جمشید قربانی؛ محمد اکبرزاده