نویسنده = مجتبی اردستانی
استفاده مجدد از پساب، فرصتی برای توسعه بازار مجوز انتشار آلودگی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 211-227

10.22059/jes.2016.58116

شروین جمشیدی؛ محمدحسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی