نویسنده = علیرضا صفاهیه
مطالعه امکان استفاده از دوکفه‌ای Barbatia helblingii به عنوان پایشگر زیستی ترکیباتPAHs در سواحل بوشهر

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 141-148

معصومه محمودی؛ علیرضا صفاهیه؛ یدالله نیکپور؛ کمال غانمی