نویسنده = ����������������������������������� ��������