نویسنده = عباسعلی علی اکبری بیدختی
بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و آذرخش در طی رخدادهای توفان‌تندری سال‌های 2009 تا 2013 در شهر تهران

دوره 47، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 147-159

10.22059/jes.2021.327005.1008202

مریم قرایلو؛ پگاه صدر دادرس؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ علیرضا محمودیان


ارزیابی عددی تأثیرات توسعه کمربند سبز بر هواشناسی محلی و کیفیت هوا در کلان شهر تهران

دوره 45، شماره 3، آبان 1398، صفحه 413-429

10.22059/jes.2019.278933.1007843

حسین ملکوتی؛ سیمه ارغوانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


بررسی وضعیت NO2 تروپوسفری ایران طی سال‌های 2004 تا 2012

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 65-78

10.22059/jes.2014.50157

زهرا شرعی پور؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی