نویسنده = خسرو اشرفی
مدل‌سازی الگوی پراکنش ذرات معلق در منطقۀ جنوب تهران (مطالعۀ موردی: کارخانۀ سیمان تهران) با مدل AERMOD

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 799-814

10.22059/jes.2016.57134

علی اکبر شمسی پور؛ الهام اشرفی؛ مرضیه علیخواه اصل؛ خسرو اشرفی


شبیه‌سازی عددی صعود پیرایۀ ستون دود در شرایط جوی خنثی

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 237-246

10.22059/jes.2014.50169

خسرو اشرفی؛ مجید شفیع پور مطلق؛ حدیث عباس زاده امیردهی


مدلسازی کیفیت هوای موزه‌های تهران با استفاده از مدل IMPACT

دوره 36، شماره 55، آذر 1389، صفحه 79-90

مجید شفیع‌پور مطلق؛ خسرو اشرفی؛ آزاده توکلی


جانمایی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در تهران بزرگ

دوره 33، شماره 44، اسفند 1386

خسرو اشرفی؛ سرمد قادر؛ وحید اصفهانیان؛ سعید متصدی