نویسنده = �������� ���������� ������������
تصفیۀ بی‌هوازی از طریق راکتور UASB و آزمایش قابلیت تجزیه‌پذیری بیولوژیکی هوازی فاضلاب روغن برش

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 211-220

10.22059/jes.2014.50167

علیرضا نظری علوی؛ سید علی اکبر سجادی؛ محمد میرزایی؛ حامد حسنیان