نویسنده = مجتبی مهدیان ماهفروزی
تأثیرپذیری شدت جزیرة گرمایی شهری تهران از الگوهای همدیدی جو

دوره 39، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 55-66

10.22059/jes.2014.36462

قاسم عزیزی عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ مرتضی میری


واکاوی رفتار روزانه جزیرة گرمایی شهر تهران

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391

10.22059/jes.2013.29862

علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ هانیه اخوان؛ زینب حسین پور