نویسنده = مجتبی مهدیان ماهفروزی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیرپذیری شدت جزیرة گرمایی شهری تهران از الگوهای همدیدی جو

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-66

قاسم عزیزی عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ مرتضی میری


2. واکاوی رفتار روزانه جزیرة گرمایی شهر تهران

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391

علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ هانیه اخوان؛ زینب حسین پور