نویسنده = محمدرضا مثنوی
ارزیابی بصری منظر رود دره قشلاق به منظور توسعة گردشگری

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 133-144

10.22059/jes.2013.30397

محمدرضا مثنوی؛ حمید تاسا؛ محسن کافی؛ مرتضی دیناروندی