نویسنده = محمدعلی عبدلی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی ارتباط میان متغیرهای مستقل اقتصادی و متغیرهای وابسته تولید پسماندهای شهری (نمونه موردی: شهر تهران)

دوره 47، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 259-277

سعید مرادی کیا؛ بابک امیدوار؛ محمدعلی عبدلی؛ اسماعیل صالحی


4. بررسی آلودگی منابع آب‌های زیرزمینی اطراف مراکز دفن زباله (مطالعۀ موردی: مرکز دفن تاکستان)

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 909-921

اکبر باغوند؛ رحیم نصیرزاده؛ محمد علی عبدلی؛ علی وثوق


5. سیستم مدیریت پسماند در نوار ساحلی استان مازندران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 861-873

محمدعلی عبدلی؛ ناصر مهردادی؛ مجتبی رضازاده


7. ارزیابی توانایی انطباق فناوری های نو مدیریت پسماندها در کشور

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

محمدعلی عبدلی؛ مهدی جلیلی قاضی زاده