نویسنده = بدلیانس قلی کندی، گاگیک
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کارآمدی فرایند اکسایش پیشرفتة فردفنتون در حذف بار آلی از فاضلاب شور صنایع چرم‌سازی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 839-854

گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ سید علی سادات حسینی؛ فرزانه افسری


3. تولید انرژی از اختلاف غلظت شوری آب به روش معکوس الکترودیالیز در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 811-825

گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ امیررضا آرشی


4. استفادۀ همزمان فرایندهای فنتون و الکتروشیمیایی برای کاهش بار آلی لجن مازاد بیولوژیکی

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 177-188

گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ حمیدرضا مسیحی؛ مریم میرابی