نویسنده = رحیم علی عباسپور
پیش‌بینی وقوع سیلاب با استفاده از نظریۀ مجموعه‌های زبر (مطالعۀ موردی: رودخانۀ هلیل‌رود)

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 499-510

10.22059/jes.2015.55893

امین حسین‌پور میل‌آغاردان؛ رحیم علی عباسپور؛ فاطمه شیدایی