نویسنده = رحیم علی عباسپور
تعداد مقالات: 4
2. پیش‌بینی وقوع سیلاب با استفاده از نظریۀ مجموعه‌های زبر (مطالعۀ موردی: رودخانۀ هلیل‌رود)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 499-510

امین حسین‌پور میل‌آغاردان؛ رحیم علی عباسپور؛ فاطمه شیدایی