نویسنده = حمید رضا مرادی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی غلظت و منشأ ایزومرهای HCH در رسوبات رودخانۀ سیاهرود (قائمشهر)

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 255-260

کامیار طاهری؛ نادر بهرامی فر؛ حمید رضا مرادی