نویسنده = حمید رضا مرادی
بررسی غلظت و منشأ ایزومرهای HCH در رسوبات رودخانۀ سیاهرود (قائمشهر)

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 255-260

10.22059/jes.2014.50171

کامیار طاهری؛ نادر بهرامی فر؛ حمید رضا مرادی