نویسنده = محمد خداوردیزاده
تعداد مقالات: 2
1. برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 269-286

شاهین وهابی راد؛ محمد خداوردیزاده؛ صدیقه هاشمی بناب