نویسنده = محمد خداوردیزاده
برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب

دوره 45، شماره 2، تیر 1398، صفحه 269-286

10.22059/jes.2019.254273.1007624

شاهین وهابی راد؛ محمد خداوردیزاده؛ صدیقه هاشمی بناب