نویسنده = امیرحسین محوی
بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی در حضور و عدم حضور براده های آهن

دوره 43، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 45-57

10.22059/jes.2017.62059

مازیار نادری؛ ویدا پاست؛ محمد باقر میران زاده؛ امیر حسین محوی


شیرین سازی آبهای شور و لب شوردست ساز با استفاده از تکنولوژی انجماد

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-10

10.22059/jes.2013.30384

مختار مهدوی؛ سیمین ناصری؛ امیرحسین محوی؛ مسعود یونسیان؛ محمود علیمحمدی