نویسنده = ���������������������������� ��������������