نویسنده = ���������������� �������������� ��������
مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی سواحل استان مازندران با استفاده از LCM در محیط GIS

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 109-124

10.22059/jes.2013.29867

مهدی غلامعلی فرد؛ شریف جورابیان شوشتری؛ سید حمزه حسینی کهنوج؛ محسن میرزایی